Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató a honlap használói számára

Fogalmak, meghatározások

 • Érintett: minden természetes személy, aki személyes adat alapján azonosítható.
 • Személyes adat: a magánszeméllyel kapcsolatba hozható adat. Jelen honlap esetén:
  • honlap megtekintésekor: a felhasználó IP-címe,
  • kapcsolatfelvételkor: a magánszemély neve és e-mail címe.
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.
 • Adatkezelő: az a személy, aki az adatkezelés célját meghatározza, azok kezelésére vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő a honlap tulajdonosa: Kolimár Viktória (a továbbiakban: Adatkezelő). E-mail címe: diolevel@diolevel.hu.
 • Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatok feldolgozását végzi.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A honlap megtekintésével, használatával kapcsolatban felmerülő adatkezelés

A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának dátuma, időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Kapcsolatfelvételi szándékkal kitöltött “Kapcsolati űrlap” használata / e-mail írása esetén a felhasználó önként adja meg nevét, e-mail címét, mellyel automatikus hozzájárulását adja Adatkezelőnek személyes adatai használatához az alábbiakban meghatározott időtartamra.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A honlap látogatója az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés módja

A holnap látogatójának (a honlap tulajdonosával történt kapcsolatfelvételkor) önként megadott adatait (név és e-mail cím) kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli az Adatkezelő.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja és az IP cím adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokat szolgál (felhasználók aktivitása, honlap látogatottsága).

A kapcsolatfelvétel esetén önként megadott név és e-mail cím használatának célja kizárólag a kapcsolattartás, a honlap tartalmának jobbítása, fejlesztése.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a kapcsolati űrlap kitöltésével vagy e-mailben kezdeményezett kapcsolatfelvételi megkereséseket csak a válaszadásig, de legfeljebb 30 napig tárolja. 30 napon túl a megkeresések mind a „Beérkező”, mind a „Küldött”, mind pedig a „Törölt elemek” mappából véglegesen eltávolításra kerülnek.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A kapcsolatfelvételi szándékkal megadott személyes adatokhoz (név, e-mail cím), valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz (felhasználó IP címe) kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem fér hozzá, azokat az Adatkezelő harmadik személyeknek soha, semmilyen körülmények között nem ad át.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok, adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató jelen Szabályzat útján tájékozódik.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését a diolevel@diolevel.hu e-mail címen.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

Számítógéphasználat során, a honlap tulajdonosával történő kapcsolatfelvétel esetén a művelet végén mindenképpen jelentkezzen ki levelező programjából személyes adatainak védelme érdekében. A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy valaki az Ön nevében kapcsolatfelvételt kezdeményezzen, illetve, hogy megismerje személyes adatait.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérem, ha úgy érzi, hogy megsértettem a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velem a kapcsolatot az esetleges jogsértés orvoslása érdekében, illetve kérheti még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 1 391 1400. Telefax: +36 1 391 1410. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Web: naih.hu).

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogforrások írják elő:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény, továbbá
 • GDPR (General Data Protection Regulation), melynek célja az egyenszilárdságú jogbiztonság megteremtése az EU állampolgárai részére, valamint a tagállamok közötti megbízható adatáramlás biztosítása.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatát megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal a módosítás előtt közzéteszi honlapján.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2018.05.15-től érvényes.